Nieuws

Consultatie verdeling Vpb-druk en renteproblematiek

In de brief van 15 december 2008 aan de Tweede Kamer hebben de minister en de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat nader onderzoek zou worden verricht naar maatregelen met betrekking tot de fiscale behandeling van groepsrente in de vennootschapsbelasting.

Sindsdien is met een aantal betrokken partijen van gedachten gewisseld over de gevolgen van de invoering van een verplichte groepsrentebox, een beperking van de aftrek van deelnemingsrente en een versoepeling van het regime van de laag belaste beleggingsdeelneming. In deze gesprekken zijn uiteenlopende opvattingen naar voren gekomen. Voordat een definitieve keuze wordt gemaakt willen wij nog breder in beeld krijgen welke belangen in het geding zijn en wat de gevolgen van de voorgestelde alternatieven zijn. In het consultatiedocument, dat op deze pagina staat, zijn de mogelijke maatregelen geschetst. Het consultatiedocument bevat een uitwerking van een verplichte groepsrentebox, een afzonderlijke renteaftrekbeperking (twee varianten) en een wijziging in het huidige regime van de laag belaste beleggingsdeelneming. Bij de renteproblematiek gaat het om twee maatregelen:
  • een verplichte groepsrentebox; en
  • een afzonderlijke beperking van de aftrek van(derden)rente.
Voor de afzonderlijke rente-aftrekbeperking zijn daarbij twee varianten opgenomen:
  • een tweetal specifieke aftrekbeperkingen, te weten een aftrekbeperking voor deelnemingsrente en een maatregel die er voor zorgt dat bovenmatige rentelasten die samenhangen met een bedrijfsovername in beginsel niet in aftrek komen op de winst van de overgenomen vennootschap;
  • een algemeen werkende aftrekbeperking, te weten een earningsstrippingmaatregel.
In de deelnemingsvrijstelling wordt een oogmerktoets ingevoerd die vergelijkbaar is met de zogenoemde ‘niet als beleggingseis’ zoals die tot 1 januari 2007 van toepassing was. Belastingplichtigen kunnen hierdoor meer zekerheid krijgen over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling dan onder het huidige regime van de laag belaste beleggingsdeelneming.